Karate Star

SpongeBob teaches Patrick karate, causing mayhem in Bikini Bottom.